Vilket lotteri i Ryssland är de mest ärliga recensionerna

Finns det rättvisa lotterispel?, och i vilket land de hålls? | stora lotter

Ryska järnvägarnas lotteriföretag

° ° ЭàÃÂÿÃÂμÃÂøÃÂøÃÂÃÂμÃÂú AA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμàÃÂþöÃÂμ üþÃÂÂÃÃÂÃÂÃÂÃÂÂÂÂÂÂ, ÿÃÂø þÿÃÂÃÂÃµÃ´Ãµà »·ÃµÃ½Ã¸ÃÂ, úþýõÃÂýþ öõ. ÃÂþà»ÃÂÃÂþõ, ÃÂÃÂþ òà° ü ýõ ýÃÂöýþ ÃÂÿõÃÂø ° à»ÃÂýþ ýýÃÂÃÂõóû. ÃÂàÿÃÂþÃÂÃÂÃÂþ ÿþúÃÂÿà° õÃÂÃÂÃÂà ÃÂòþù à± Ã¸à »·Ã´, þÃÂ'ýþòÃÂÃÂμüÃÂμýýþ ýøü à ¢ AA AA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμùýÃÂÃÂÃÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÃÂÃÂÃÂÃÂÂÂÂ.

ÃÂøôøüþ, ýõø÷òõÃÂÃÂýÃÂù à± ø÷ýõÃÂüõý ø÷ áÃÂà° òÃÂÃ¾Ã¿Ã¾à », ÿþÃÂúþà»ÃÂúàÃÂÃÂüõû 11,5 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà± à»ÃµÃ¹. ÃÂÃÂà° òôà°, ýà° óÃÂà° ôà° à± þà»ÃÂÃÂõ ôòÃÂà ýõôõû, ýþ ò ÃÂõ÷ÃÂà»ÃÂÃÂà° ÃÂõ òÃÂõ öõ ýà° ÃÂû à°. »·Ã²ÃµÃÂÃÂýà°.

» 8 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà ». ÃÂàøÃÂúà° à»Ã¸ õÃÂàôþû. ÃÂà° ú þýà° ÿþÃÂÃÂà ° ° ÃÂøàýõöôà° ýýÃÂàÃÂà °, öõýÃÂøýà° ýõ ÃÂà° ÃÂÃÂúà° ֈ° à»Ã °.

ࢠõÿõÃÂàòà÷ýà° õÃÂõ, úà° úøõ à»Ã¾ÃÂõÃÂÃÂõø ÃÂà° üÃÂõ. ÃÂþýõÃÂýþ öõ, õÃÂà»Ã¸ òàúÃÂÿøÃÂõ ò þôýþ· ýøàà± øà»ÃµÃÂ, ÃÂÃÂþ ýõ óà° ÃÂà° ýÃÂøÃÂÃÂÃ Ã²à °. ÃÂþ, àôÃÂÃÂóþù ÃÂÃÂþÃÂþýÃÂ, õÃÂà»Ã¸ òàõóþ ýõ úÃÂÿøÃÂõ, ÃÂþ ÃÂà° ýÃÂÃÂÃò Ã½à °. ÃÂþÃÂÃÂþüàýõ ÃÂÃÂþøàÃÂÿþôþà± à»ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàõòÃÂõø ø÷ ø÷òõÃÂÃÂýþóþ à° ýõúôþà°: ôà° ùÃÂõ ÃÂÃÂôÃÂà± õ ÃÂà° ýÃÂ. àòôÃÂÃÂó.

>

ÃÂþüüõýÃÂÃÂøÃÂÃÃ²à ° ° ÃÂÃ
0 ÿÃÂþÃÂüþÃÂÃÂò²

ÃÂÃÂþ øýÃÂÃÂÃÂÃÂõÃÂýþ

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

Adblock-detektor

Slogan

De största vinsterna markerades i Gosloto. Och i det här fallet är det viktigaste inte bara kvalitet, men också numret: en hel del människor slår jackpotten här. Här är de mest imponerande exemplen:

  1. 100 miljoner rubel - den största lottogevinsten i Rysslands historia. Albert Begrakyan, bosatt i Petersburg, 2009 år. Han spelade lotteriet tillräckligt ofta, Jag var mentalt beredd att vinna, därför lyckades jag kasta dem korrekt: en tredje investerade i hotellbyggande, köpte flera lägenheter: jag själv, syster och två som en investering, bilar för dig själv och dina föräldrar, tillbringade del på välgörenhet och resor i Europa. Rent generellt, han avyttrade pengar klokt.
  2. 35 miljoner rubel. Evgeny Sviridov, bosatt i en förort till Moskva. Det mottagna priset var praktiskt taget helt investerat i förbättringen av den infödda byn: han gjorde en väg, rinnande vatten och skulle organisera en boskapsfarm, vilket skulle skapa nya jobb för invånarna i byn. Bra valuta för pengarna: lovande, rimligt och socialt fördelaktigt.
  3. 4,5 miljoner rubel. Gift par, Oleg och Natalia från Samara. De spelar lotto regelbundet, och, tydligen, visste genast, vad man ska spendera pengar på. Hela beloppet donerades till en välgörenhetsstiftelse för byggandet av en kyrka i hans hemland.

Olika vinster, olika vinnare, olika sätt att häcka dem. Men alla tre vinnare med de största jackpottarna lyckades hantera dem på ett rimligt och lugnt sätt. Men inte alla lyckas.

Betygsätt artikeln