Hvilket lotteri i Russland er de mest ærlige vurderingene

Er det rettferdige lotterispill?, og i hvilket land de holdes? | store lotterier

Russisk jernbanes lotteriselskap

° ° ЭàÃÂÿÃÂμÃÂøÃÂøÃÂÃÂμÃÂúàAA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμàÃÂþöÃÂμ üþÃÂÂÃÃÂÃÂÃÂÂÂÂÂ, ÿÃÂø þÿÃÂÃÂÃµÃ´Ãµà »·ÃµÃ½Ã¸ÃÂ, úþýõÃÂýþ öõ. ÃÂþà»ÃÂÃÂþõ, ÃÂÃÂþ òà° ü ýõ ýÃÂöýþ ÃÂÿõÃÂø ° à»ÃÂýþ ýýÃÂÃÂõóû. ÃÂàÿÃÂþÃÂÃÂÃÂþ ÿþúÃÂÿ õÃÂÃÂõ ÃÂòþù à± Ã¸à »·Ã´, þÃÂ'ýþòÃÂÃÂÃÂμüÃÂμýýþ ýøü à ¢ AA AA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμùýÃÂÃÂÃÂà ÃÂÃÂøúÃÂμÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ.

ÃÂøôøüþ, ýõø÷òõÃÂÃÂýÃÂÃÂà à± ø÷ýõÃÂüõý ø÷ áÃÂà° òÃÂÃ¾Ã¿Ã¾à », ÿþÃÂúþà»ÃÂúàÃÂÃÂüõû 11,5 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà± à»ÃµÃ¹. ÃÂÃÂà° òôà°, ýà° óÃÂà° ôà° à± þà»ÃÂÃÂõ ôòÃÂà ýõôõû, ýþ ò ÃÂõ÷ÃÂà»ÃÂÃÂà° ÃÂõ òÃÂõ öõ ýà° ÃÂû à°. »·Ã²ÃµÃÂÃÂý °.

» 8 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà ». ÃÂàøÃÂúà° à»Ã¸ õÃÂàôþû. ÃÂà° ú þýà° ÿþÃÂÃÂà° ÃÂøàýõöôà° ýýÃÂà à° ôþÃÂà°, öõýÃÂøýà° ýõ ÃÂà° ÃÂÃÂúà° ֈ° à»Ã °.

ࢠõÿõÃÂàòà÷ýà° õÃÂõ, úà° úøõ à»Ã¾ÃÂõÃÂÃÂõø ÃÂà° üÃÂõ òÃÂøóÃÂÃÂÃÂÃÂÃÃÂ. ÃÂþýõÃÂýþ öõ, õÃÂà»Ã¸ òàúÃÂÿøÃÂõ ò þôýþ· ýøàà± øà»ÃµÃÂ, ÃÂÃÂþ ýõ óà° ÃÂà° ýÃÂøÃÂÃÂÃ Ã²à °. ÃÂþ, àôÃÂÃÂóþù ÃÂÃÂþÃÂþýÃÂ, õÃÂà»Ã¸ òàõóþ ýõ úÃÂÿøÃÂõ, ÃÂþ ÃÂà° ýÃÂþò Ã½à °. ÃÂþÃÂÃÂþüàýÃÂμ ÃÂÃÂþøàÃÂÿþôþà± à»ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàõòÃÂõø ø÷ ø÷òõÃÂÃÂýþóþ à° ýõúôþà°: ôà° ùÃÂõ ÃÂÃÂôÃÂà± õ ÃÂà° ýÃÂ. àòôÃÂÃÂó.

>

EN
0 ÿÃÂþÃÂüþÃÂÃÂò²

ÃÂÃÂþ øýÃÂÃÂõÃÂÃÂÃÂÃÂýþ

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

Adblock detektor

Slagordet

De største gevinstene ble markert i Gosloto. Og i dette tilfellet er det viktigste ikke bare kvalitet, men også tallet: ganske mange mennesker treffer jackpotten her. Her er de mest imponerende eksemplene:

  1. 100 millioner rubler - den største lottogevinsten i Russlands historie. Albert Begrakyan, bosatt i Petersburg, 2009 år. Han spilte lotteri ofte nok, Jeg var mentalt forberedt på å vinne, derfor klarte jeg å avhende dem på riktig måte: en tredje investerte i byggingen av et hotell, kjøpte flere leiligheter: meg selv, søster og to som en investering, biler for deg selv og foreldrene dine, brukte en del på veldedighet og reiser i Europa. Som regel, han kastet penger klokt.
  2. 35 millioner rubler. Evgeny Sviridov, en innbygger i en forstad til Moskva. Den mottatte prisen ble praktisk talt fullstendig investert i forbedringen av hjembyen: han lagde en vei, rennende vann og skulle organisere en husdyrbruk, som ville skape nye arbeidsplasser for innbyggerne i landsbyen. Mye for pengene: lovende, rimelig og samfunnsnyttig.
  3. 4,5 millioner rubler. Ektepar, Oleg og Natalia fra Samara. De spiller lotto regelmessig, og, tilsynelatende, visste med en gang, hva du skal bruke penger på. Hele beløpet ble donert til en veldedig stiftelse for bygging av en kirke i hjemlandet.

Ulike gevinster, forskjellige vinnere, forskjellige måter å hekke dem på. Men alle de tre vinnerne med de største jackpottene klarte å klare dem rimelig og rolig. Men ikke alle lykkes.

Rate article