Quale lotteria in Russia è la recensione più onesta

Ci sono giochi di lotteria equi?, e in quale paese sono detenuti? | grandi lotterie

Società di lotteria delle ferrovie russe

° ° ЭàÃÂÿÃÂμÃÂøÃÂøÃÂÃÂμÃÂúàAA AA "AA þÃÂÃÂÿÃÂμàÃÂþöÃÂμ üþöÃÂÃÂμÃÂúàAA AA" AA þÃÂÃÂÃÂμÃÂÃÂμàÃÂþöÃÂμ üþöÃÂμÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂþà°ÂÃÂÃÃÂÃÂÃÂà°ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂà°ÃÂÃÂÃÂÃÂà±Ã °ÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÃÂÃÂÃÂÃÃÂÃÂà±Ã °Ã¹, ÿÃÂø þÿÃÂÃµÃ´Ãµà »·ÃµÃ½Ã¸ÃÂ, úþýõÃÂýþ öõ. ÃÂþà»ÃÂÃÂþõ, ÃÂÃÂþ òà° ü ýõ ýÃÂöýþ ÃÂÿõÃÂø ° à»ÃÂýþ ýýýóû. ÃÂàÿÃÂþÃÂÃÂþ ÿþúÃÂÿà° õÃÂõ ÃÂòþù à± Ã¸à »·AA, þÃÂ'ýþòÃÂÃÂμüÃÂμýýþ ýøü à ¢ AA AA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμùýùù ÃÂÃÂøúÃμఠà°Ã ° Ãμà°Ã °Â °Ã¹.

ÃÂøôøüþ, ýõø÷òõÃÂÃÂýÃÂù à± ø÷ýõÃÂüõý ø÷ áÃÂà° òÃÂÃ¾Ã¿Ã¾à », ÿþÃÂúþà»ÃÂúàÃÂÃÂüõû 11,5 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà± à»Ãµù. ÃÂÃÂà° òôà°, ýà° óÃÂà° ôà° à± þà»ÃÂÃÂõ ôòÃÂà ýõôõû, ýþ ò ÃÂõ÷ÃÂà»ÃÂÃÂà° ÃÂõ òÃÂõ öõ ýà° ÃÂû à°. »·Ã²ÃµÃÂÃÂýà°.

» 8 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà ». ÃÂàøÃÂúà° à»Ã¸ õÃÂàôþû. ÃÂà° ú þýà° ÿþÃÂÃÂà° ÃÂøàýõöôà° ýýÃÂà à°, öõýÃÂøýà° ýõ ÃÂà° ÃÂÃÂúà° ֈ° à»Ã °.

ࢠõÿõÃÂàòà÷ýà° õÃÂõ, úà° úøõ à»Ã¾ÃÂõÃÂõø ÃÂà° üÃÂõ òÃÂøóÃÂý. ÃÂþýõÃÂýþ öõ, õÃÂà»Ã¸ òàúÃÂÿøÃÂõ ò þôýþ· ýøàà± øà»ÃµÃÂ, ÃÂÃÂþ ýõ óà° ÃÂà° ýÃÂøÃÂÃÂÃ Ã²à °. ÃÂþ, àôÃÂÃÂóþù ÃÂÃÂþÃÂþýÃÂ, õÃÂà»Ã¸ òàõóþ ýõ úÃÂÿøÃÂõ, ÃÂþ ÃÂà° ýÃÂþò Ã½à °. ×· ø÷òõÃÂÃÂýþóþ à° ýõúôþà°: ôà° ùÃÂõ ÃÂÃÂôÃÂà± õ ÃÂà° ýÃÂ. àòôÃÂÃÂó.

>

UN
0 ÿÃÂþÃÂüþÃÂÃÂþò

ÃÂÃÂþ øýÃÂõÃÂõÃÂýþ

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

Rilevatore di blocco degli annunci

Lo slogan

Le più grandi vittorie sono state segnate a Gosloto. E in questo caso, la cosa principale non è solo la qualità, ma anche il numero: molte persone hanno vinto il jackpot proprio qui. Ecco gli esempi più impressionanti:

  1. 100 milioni di rubli: la più grande vincita alla lotteria nella storia della Russia. Albert Begrakyan, residente a Pietroburgo, 2009 anno. Giocava abbastanza spesso alla lotteria, Ero mentalmente preparato per vincere, quindi sono riuscito a smaltirli correttamente: un terzo ha investito nella costruzione di un albergo, ha acquistato diversi appartamenti: me stessa, sorella e due come investimento, auto per te e per i tuoi genitori, ha speso parte in beneficenza e viaggi in Europa. In genere, ha smaltito i soldi con saggezza.
  2. 35 milioni di rubli. Evgeny Sviridov, residente in un sobborgo di Mosca. Il premio ricevuto è stato praticamente completamente investito nel miglioramento del villaggio natale: ha fatto una strada, acqua corrente e stava per organizzare un allevamento di bestiame, che creerebbe nuovi posti di lavoro per i residenti del villaggio. Buon rapporto qualità prezzo: promettente, ragionevole e socialmente vantaggioso.
  3. 4,5 milioni di rubli. Sposi, Oleg e Natalia di Samara. Giocano regolarmente al lotto, e, apparentemente, sapevo subito, su cosa spendere soldi. L'intero importo è stato devoluto a una fondazione di beneficenza per la costruzione di una chiesa nella sua terra natale.

Vincite diverse, diversi vincitori, modi diversi di nidificarli. Ma tutti e tre i vincitori con i jackpot più alti sono riusciti a gestirli in modo ragionevole e con calma. Ma non tutti ci riescono.

Valuta l'articolo