Which lottery in Russia is the most honest reviews

Are there fair lottery games?, and in which country are they held? | big lottos

Russian Railways lottery company

° ° ЭàÃÂÿÃÂμÃÂøÃÂøÃÂÃÂμÃÂúàAA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμàÃÂþöÃÂμ üþöÃÂμàÃÂÃÂàÃÂ'þÃÂÃÂà± ° ± ÃÂþÃÂýþ ÿÃÂøàAAAA" ÃÂýþù, ÿÃÂø þÿÃÂÃµÃ´Ãµà »·ÃµÃ½Ã¸ÃÂ, úþýõÃÂýþ öõ. ÃÂþà»ÃÂÃÂþõ, ÃÂÃÂþ òà° ü ýõ ýÃÂöýþ ÃÂÿõÃÂø ° à»ÃÂýþ ýýÃÂõóû. ÃÂàÿÃÂþÃÂÃÂþ ÿþúÃÂÿà° õÃÂõ ÃÂòþù à± Ã¸à »·Ã´, þÃÂ'ýþòÃÂÃÂμüÃÂμýýþ ýøü à ¢ AA AA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμùýÃÂù ÃÂÃÂøúÃÂμàÃÂúÃÂÃÂμÃÂøòà° ÃÂμÃÂÃÂμ ÿà° AA" ÃÂÃÂÃÂ.

ÃÂøôøüþ, ýõø÷òõÃÂÃÂýÃÂù à± ø÷ýõÃÂüõý ø÷ áÃÂà° òÃÂÃ¾Ã¿Ã¾à », ÿþÃÂúþà»ÃÂúàÃÂÃÂüõû 11,5 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà± à»ÃµÃ¹. ÃÂÃÂà° òôà°, ýà° óÃÂà° ôà° à± þà»ÃÂÃÂõ ôòÃÂà ýõôõû, ýþ ò ÃÂõ÷ÃÂà»ÃÂÃÂà° ÃÂõ òÃÂõ öõ ýà° ÃÂû à°. »·Ã²ÃµÃÂÃÂýà°.

» 8 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà ». ÃÂàøÃÂúà° à»Ã¸ õÃÂàôþû. ÃÂà° ú þýà° ÿþÃÂÃÂà ° ° ÃÂøàýõöôà° ýýÃÂàÃÂà °, öõýÃÂøýà° ýõ ÃÂà° ÃÂÃÂúà° ֈ° à»Ã °.

ࢠõÿõÃÂàòà÷ýà° õÃÂõ, úà° úøõ à»Ã¾ÃÂõÃÂõø ÃÂà° üÃÂõ òÃÂøóÃÂÃÂÃÂÃÃÂ. ÃÂþýõÃÂýþ öõ, õÃÂà»Ã¸ òàúÃÂÿøÃÂõ ò þôýþ· ýøàà± øà»ÃµÃÂ, ÃÂÃÂþ ýõ óà° ÃÂà° ýÃÂøÃÂÃÂÃ Ã²à °. ÃÂþ, àôÃÂÃÂóþù ÃÂÃÂþÃÂþýÃÂ, õÃÂà»Ã¸ òàõóþ ýõ úÃÂÿøÃÂõ, ÃÂþ ÃÂà° ýÃÂþò Ã½à °. ÃÂþÃÂÃÂþüàýõ ÃÂÃÂþøàÃÂÿþôþà± à»ÃÂÃÂÃÂÃÂàõòÃÂõø ø÷ ø÷òõÃÂÃÂýþóþ à° ýõúôþà°: ôà° ùÃÂõ ÃÂÃÂôÃÂà± õ ÃÂà° ýÃÂ. àòôÃÂÃÂó.

>

ÃÂþüüõýÃÂøÃÂÃÃ²à ° ° ÃÂÃ
0 ÿÃÂþÃÂüþÃÂÃÂÃò

íÃÂþ øýÃÂõÃÂõÃÂýþ

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

Adblock detector

The slogan

The largest wins were marked in Gosloto. And in this case, the main thing is not only quality, but also the number: quite a lot of people hit the jackpot right here. Here are the most impressive examples:

  1. 100 million rubles - the biggest lottery win in the history of Russia. Albert Begrakyan, resident of Petersburg, 2009 year. He played the lottery often enough, I was mentally prepared to win, therefore I managed to dispose of them correctly: a third invested in the construction of a hotel, bought several apartments: myself, sister and two as an investment, cars for yourself and your parents, spent part on charity and travel in Europe. Generally, he disposed of money wisely.
  2. 35 million rubles. Evgeny Sviridov, a resident of a suburb of Moscow. The received prize was practically completely invested in the improvement of the native village: he made a road, running water and was going to organize a livestock farm, which would create new jobs for the residents of the village. Good value for money: promising, reasonable and socially beneficial.
  3. 4,5 million rubles. Married couple, Oleg and Natalia from Samara. They play lotto regularly, and, apparently, knew right away, what to spend money on. The entire amount was donated to a charitable foundation for the construction of a church in his native land.

Different winnings, different winners, different ways of nesting them. But all three winners with the largest jackpots managed to manage them reasonably and calmly. But not everyone succeeds.

Rate article