Hvilket lotteri i Rusland er de mest ærlige anmeldelser

Er der fair lotterispil?, og i hvilket land de opbevares? | store lotterier

Russisk jernbanes lotteriselskab

° ° ЭàÃÂÿÃÂμÃÂøÃÂøÃÂÃÂμÃÂú AA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμàÃÂþöÃÂμ üþÃÂÂÃÃÂÃÂÂÂÂÂ, ÿÃÂø þÿÃÂÃÂÃµÃ´Ãµà »·ÃµÃ½Ã¸ÃÂ, úþýõÃÂýþ öõ. ÃÂþà»ÃÂÃÂþõ, ÃÂÃÂþ òà° ü ýõ ýÃÂöýþ ÃÂÿõÃÂø ° à»ÃÂýþ ýøÃÂÃÂõóû ÃÂÃÃ. ÃÂàÿÃÂþÃÂÃÂÃÂþ ÿþúÃÂÿà° õÃÂÃÂÃÂà ÃÂòþù à± Ã¸à »·Ã´, þÃÂ'ýþòÃÂÃÂÃÂμÃÂÂÃÂμýýþ ýøü à ¢ AA AA AA "AA þÃÂÃÂμÃÂÃÂμùýÃÂÃÂÃÂÃÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ.

ÃÂøôøüþ, ýõø÷òÃÂμÃÂÃÂýÃÂÃÂà à± ø÷ýõÃÂüõý ø÷ áÃÂà° òÃÂÃ¾Ã¿Ã¾à », ÿþÃÂúþà»ÃÂúàÃÂÃÂüõû 11,5 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà± à»ÃµÃ¹. ÃÂÃÂà° òôà°, ýà° óÃÂà° ôà° à± þà»ÃÂÃÂõ ôòÃÂà ýõôõû, ýþ ò ÃÂõ÷ÃÂà»ÃÂÃÂà° ÃÂõ òÃÂÃÂà öõ ýà° ÃÂû à°. »·Ã²ÃµÃÂÃÂýà°.

» 8 üøà»Ã» øþýþò ÃÂÃÂà ». ÃÂàøÃÂúà° à»Ã¸ õÃÂàôþû. ÃÂà° ú þýà° ÿþÃÂÃÂà° ÃÂøàýõöôà° ýýÃÂà à° ôþÃÂà°, öõýÃÂøýà° ýõ ÃÂà° ÃÂÃÂúà° ֈ° à»Ã °.

ࢠõÿõÃÂàòà÷ýà° õÃÂõ, úà° úøõ à»Ã¾ÃÂõÃÂÃÂõø ÃÂà° üÃÂõ òÃÂøóÃÂÃÂÃÂÃÃÃÂ. ÃÂþýõÃÂýþ öõ, õÃÂà»Ã¸ òàúÃÂÿøÃÂõ ò þôýþ· ýøàà± øà»ÃµÃÂ, Det. ÃÂþ, àôÃÂÃÂóþù ÃÂÃÂþÃÂþýÃÂ, õÃÂà»Ã¸ òàõóþ ýõ úÃÂÿøÃÂõ, ÃÂþ ÃÂà° ýÃÂÃÂÃò Ã½à °. ÃÂþÃÂÃÂþüàýõ ÃÂÃÂþøàÃÂÿþôþà± à»ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàõòÃÂõø ø÷ ø÷òõÃÂÃÂýþóþ à° ýõúôþà°: ôà° ùÃÂõ ÃÂÃÂôÃÂà± õ ÃÂà° ýÃÂ. àòôÃÂÃÂó.

>

EN
0 ÿÃÂþÃÂüþÃÂÃÂÃÂÃò

ÃÂÃÂþ øýÃÂÃÂÃÂÃÂõÃÂýþ

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

ÃÂÃÂõôøÃÂÃÂ

0 úþüüõýÃÂà° ÃÂøõò

Adblock-detektor

Sloganet

De største gevinster blev markeret i Gosloto. Og i dette tilfælde er det vigtigste ikke kun kvalitet, men også antallet: en hel del mennesker rammer jackpotten lige her. Her er de mest imponerende eksempler:

  1. 100 millioner rubler - den største lodgevinst i Ruslands historie. Albert Begrakyan, bosiddende i Petersborg, 2009 år. Han spillede lotteriet ofte nok, Jeg var mentalt parat til at vinde, derfor lykkedes det mig at bortskaffe dem korrekt: en tredjedel investeret i opførelsen af ​​et hotel, købte flere lejligheder: Mig selv, søster og to som en investering, biler til dig selv og dine forældre, brugt del på velgørenhed og rejser i Europa. Generelt, han bortskaffede penge klogt.
  2. 35 millioner rubler. Evgeny Sviridov, en beboer i en forstad til Moskva. Den modtagne pris blev praktisk taget fuldstændig investeret i forbedringen af ​​den indfødte landsby: han lavede en vej, rindende vand og skulle organisere en husdyrbrug, hvilket ville skabe nye arbejdspladser for beboerne i landsbyen. God værdi for pengene: lovende, rimelig og socialt gavnlig.
  3. 4,5 millioner rubler. Gift par, Oleg og Natalia fra Samara. De spiller lotto regelmæssigt, og, tilsyneladende, vidste med det samme, hvad man skal bruge penge på. Hele beløbet blev doneret til et velgørende fundament til opførelse af en kirke i hans hjemland.

Forskellige gevinster, forskellige vindere, forskellige måder at indlejre dem på. Men alle tre vindere med de største jackpots formåede at styre dem rimeligt og roligt. Men ikke alle lykkes.

Bedøm artiklen